Soho Factory zmienia właściciela

Soho Factory zmienia właściciela

Dodano: 
Muzeum Neonów
Muzeum Neonów / Źródło: Wikimedia Commons
Mińska Development, spółka zależna Soho Development, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25, podała Mińska Development. Nabywcą jest Optima Logistics Group. Cena brutto wynosi 11,3 mln zł.

– Na mocy umowy przedwstępnej Mińska Development zobowiązała się sprzedać, a nabywca zobowiązał się kupić nieruchomość za cenę w kwocie 9,2 mln zł netto, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 proc. w kwocie 2,1 mln zł, a więc za cenę brutto 11,3 mln zł. Zakup nieruchomości może być finansowany kredytem – czytamy w komunikacie.

Mińska 25

Nabywca zobowiązał się wpłacić do 19 października 2018 r. kwotę 1,8 mln zł, która to kwota będzie pełnić funkcję zadatku, podano również.

– Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi na wezwanie nabywcy wysłane nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą, nie wcześniej jednak niż 17 grudnia 2018 roku i nie później jednak niż w terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku – czytamy dalej.

Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy przedwstępnej z przyczyn leżących po stronie Mińska Development. W takim przypadku Mińska Development będzie zobowiązana do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Mińskiej Development przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie nabywcy, co będzie stanowiło podstawę do zachowania zadatku oraz w przypadku niezawarcia porozumień dobrosąsiedzkich dotyczący zagospodarowania działek sąsiadujących z nieruchomością, a będących w użytkowaniu wieczystym Mińska Development. Wykonanie prawa do odstąpienia w tym ostatnim przypadku oznaczać będzie zobowiązanie do zwrotu wpłaconego przez nabywcę zadatku, podsumowano.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej na podstawie posiadanego banku ziemi oraz sprzedaży aktywów niestrategicznych.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także