Polisa na życie a kredyt hipoteczny, czyli jak dobrać sumę ubezpieczenia?
Materiał partnera

Polisa na życie a kredyt hipoteczny, czyli jak dobrać sumę ubezpieczenia?

Dodano: 
Wspólne działanie
Wspólne działanie
Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie najbliższej rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci bądź trwałego inwalidztwa. Przyjmuje się, że suma ubezpieczenia na życie powinna wynosić od sześciokrotności do dziesięciokrotności rocznych wydatków potrzebnych na utrzymania rodziny. Jak wygląda to w praktyce?

Kto może sięgnąć po ubezpieczenie na życie?

Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie na życie to produkt, którego celem jest ochrona zdrowia i życia. Polisę na życie określają przepisy prawne zawarte w Kodeksie cywilnym. Art. 805. § 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Ubezpieczenie na życie jest produktem, który teoretycznie może wykupić każda osoba. Praktycznie stanowi ono jednak dobre rozwiązanie dla tych, którzy posiadają rodzinę, planują dziecko lub myślą o zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Polisa na życie może również dotyczyć najbliższych osoby ubezpieczonej:

 • dzieci,
 • współmałżonka,
 • rodziców,
 • teściów.

Co obejmuje polisa na życie?

Polisa ma zagwarantować rodzinie ubezpieczonego świadczenia pod postacią wypłaty środków finansowych na wypadek śmierci ubezpieczonego, dożycia określonego w polisie wieku lub zdarzenia powodującego trwałe inwalidztwo. Polisa na życie obejmuje swoim zakresem:

 • ochronę interesu najbliższych osoby ubezpieczonej,
 • ochronę interesu osób, które nie są spokrewnione z ubezpieczonym oraz są niezależne od niego finansowo,
 • zabezpieczenie pracodawcy lub wspólnika, jeżeli śmierć ubezpieczonego wiąże się z ryzykiem dużej straty materialnej.

Polisa na życie to produkt gwarantujący ochronę w określonym czasie, który obejmuje umowa ubezpieczenia na życie. Jeśli ubezpieczenie posiada wyłącznie funkcję ochronną, a osoba ubezpieczona podczas trwania polisy nie dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu czy nie poniesie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, składki ubezpieczeniowe przepadają.

Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Wybór ubezpieczenia na życie to bardzo ważna decyzja, której nie należy podejmować pochopnie. Warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych czynników i porównać kilka ofert towarzystw ubezpieczeniowych, zanim wybierze się konkretną polisę. W tym celu dobrym rozwiązaniem są spotkania z agentami towarzystw ubezpieczeniowych, którzy przedstawiają oferowane przez ich firmy produkty. Dobrym rozwiązaniem jest również skorzystanie z porównywarki https://ocenapolis.pl. Można również umówić się na rozmowy z multiagentami, czyli osobami posiadającymi propozycje ofert polis na życie z różnych firm ubezpieczeniowych.

Istotnym elementem, który powinien mieć wpływ na wybór ubezpieczenia na życie, jest jego zakres. Należy wziąć pod uwagę fakt, że firmy ubezpieczeniowe mogą w różny sposób traktować pojęcie inwalidztwa lub ciężkiej choroby. Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Istotne znaczenie mają definicje, w oparciu o które, firmy ubezpieczeniowe wypłacają składki.

Należy wziąć pod uwagę bardzo istotny fakt, a mianowicie wyłączenie odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia. Co to oznacza w praktyce? Firma ubezpieczeniowa określa w OWU sytuacje, w których rodzina ubezpieczonego może nie otrzymać środków z polisy na życie. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie wypłaci środków, jeżeli osoba ubezpieczona poniosła śmierć w wyniku:

 • wojny bądź stanu wojennego,
 • aktów terroryzmu,
 • udziału w zamieszkach,
 • samobójstwa w pierwszych dwóch latach obowiązywania polisy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci środków również wtedy, gdy ubezpieczony został inwalidą w wyniku samookaleczenia bądź w chwili wypadku pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających.

Suma ubezpieczenia na życie - jaką wybrać?

Osoba, która zamierza wybrać ubezpieczenia na życie, powinna poddać analizie oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Zakłada się, iż suma ubezpieczenia małżonków powinna być równa od sześciokrotności do dziesięciokrotności rocznych wydatków, które odpowiadają środkom niezbędnym do utrzymania rodziny.

Wyliczenie sumy ubezpieczenia wiąże się z wizytą u agenta towarzystwa ubezpieczeniowego. Dokona on szczegółowej analizy sytuacji materialnej danej rodziny. Jaka powinna być w przybliżeniu suma ubezpieczenia na życie w praktyce?

Przyjmijmy, iż żona zarabia 2000 zł miesięcznie, a mąż 5000 zł. Małżeństwo ma jedno dziecko. Miesięczne wydatki, które są niezbędne do utrzymania trzech osób (odliczając kredyty i inne zobowiązania finansowe), to kwota rzędu ok. 3000 zł. Suma ubezpieczenia w przypadku żony powinna wówczas wynosić min. 216 000 zł. Mąż z kolei powinien zostać ubezpieczony na kwotę min. 340 000 zł.

Jeżeli śmierć poniósłby mąż, żona mogłaby wówczas miesięcznie pobierać kwotę ok. 2000 zł ze środków wypłaconych z sumy ubezpieczenia umieszczonych na przykład na lokacie w banku. Renta rodzinna otrzymana po śmierci męża wraz z pieniędzmi z ubezpieczenia, przynajmniej częściowo zastąpi dochody małżonka. Należy mieć na uwadze fakt, że dopiero ubezpieczenie równe dziesięciokrotności rocznych wydatków, zapewni życie na dotychczasowym poziomie.

Czynniki mające wpływ na sumę ubezpieczenia

Wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia wiąże się z kilkoma czynnikami. Przed udaniem się do towarzystwa ubezpieczeniowego oraz rozmową z agentem, należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Ile osób utrzymuje osoba, która chce się ubezpieczyć?
 • W jakim wieku są dzieci?
 • Ile wynoszą miesięczne wydatki w rodzinie?
 • Czy dana osoba jest jedynym żywicielem rodziny?
 • Na ile lat środki z ubezpieczenia miałyby zapewnić możliwość utrzymania rodzinie?
 • Czy dana osoba posiada kredyt hipoteczny lub inne zobowiązanie finansowe?

Polisa na życie a kredyt hipoteczny

Osoby, które posiadają kredyt hipoteczny, są obciążone spłatą rat na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Warto wówczas zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia na życie. W przypadku śmierci ubezpieczonego, jego najbliżsi nie zostaną obciążeni koniecznością spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego. Po dopełnieniu odpowiednich formalności, rodzina zmarłego zostanie zwolniona z takiego obowiązku, jeżeli posiadał on ubezpieczenie na życie. Polisa stanowi również pewien rodzaj zabezpieczenia dla banku.

Suma ubezpieczenia w przypadku osób posiadających kredyt hipoteczny, powinna być równa kwocie zaciągniętego zobowiązania finansowego. Jeżeli produkt finansowy w postaci kredytu został zaciągnięty przez kilku kredytobiorców, suma ubezpieczenia może zostać podzielona wprost proporcjonalnie do wysokości osiąganych przez nich dochodów.

Źródło: ocenapolis.pl

Czytaj także